fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU NIEZŁE APARATY

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności przedstawia postępowanie administratora danych osobowych w zakresie przetwarzania danych, w tym danych osobowych, gromadzonych przez stronę internetową www.niezleaparaty.pl, zwaną dalej „Serwisem”.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego „RODO”) zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest 

  Siwko sp. z o.o., NIP 742 225 3974, pod adresem Brejdyny 17, 11-710 Piecki, zwana / zwany dalej      „Administratorem”,

3. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

Administrator chroni prywatność i przekazywane mu lub zbierane przez niego w inny sposób dane, w tym dane osobowe, z zachowaniem należytej staranności. W tym celu używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.  

Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane, w tym dane osobowe, są przetwarzane zgodnie z prawem oraz nie będą przetwarzane dla celów innych aniżeli określone w niniejszej polityce prywatności.

Administrator przetwarza dane, w tym dane osobowe, nie dłużej niż jest to konieczne dla celów przetwarzania określonych w polityce prywatności.

Wszelkie wewnętrzne procedury i zalecenia w oparciu, o które Administrator przetwarza dane, w tym dane osobowe, Użytkowników Serwisu są zgodne z przepisami prawa ochrony danych osobowych, w tym z RODO, wytycznymi polskich i europejskich organów i organizacji zajmujących się ochroną danych osobowych.

Serwis wykorzystuje szyfrowanie SSL.

4. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże każda czynność dokonywana na danych osobowych.

Adresatami Serwisu nie są osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, w związku z czym Administrator nie przetwarza w sposób celowy i świadomy danych osobowych takich Użytkowników.

O wszelkich zmianach polityki prywatności Administrator będzie informował Użytkowników Serwisu poprzez wyświetlenie powiadomienia w oknie przeglądarki internetowej w trakcie przeglądania Serwisu przez Użytkownika.

§ 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza numery IP Użytkowników Serwisu. Numer IP nie zawsze lecz pod pewnymi warunkami może stanowić daną osobową.

2. Administrator przetwarza następujące dane, w tym dane osobowe, Użytkowników Serwisu – informacje o odwiedzonych podstronach, informacje zapisane w plikach cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i jego pamięci podręcznej, informacje zapisane w local storage przeglądarki internetowej. 

3. Administrator przetwarza również dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji konta w serwisie, takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa Użytkownika, hasło dostępu do Serwisu, zdjęcie profilowe.

4. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników Serwisu, którzy złożyli zamówienie – imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres.

5. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestruje się w Serwisie za pośrednictwem konta Facebook Administrator przetwarza następujące dane: nazwa Użytkownika i hasło dostępu używane w ww. serwisach, zdjęcie profilowe Użytkownika używane w ww. serwisach oraz adres poczty elektronicznej.  

6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7. Dane podane przez Użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w Serwisie będą przetwarzane w celu wymiany wiadomości z Użytkownikiem i odpowiedzi na pytania i wątpliwości Użytkownika – wówczas podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

8. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników (adres poczty elektronicznej), którzy poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyrazili zgodę na otrzymywanie od Administratora newslettera i informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. Dane te są przetwarzane w celu wysyłania Użytkownikowi informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§ 3 PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik ma prawo do:

dostępu do własnych danych osobowych oraz bezwarunkowego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie bez podania przyczyny, jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda podmiotu danych,

kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,

żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,

żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych osobowych,

sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,

żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

2. Dla realizacji uprawnień wymienionych w §3 ust. 1, jak również we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi w Serwisie Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową na adres poczty elektronicznej – _________________________,

Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, którą można wnieść na adres wskazany na stronie internetowej  www.uodo.gov.pl

§4 PLIKI „COOKIES”

Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, takim jak komputer, smartfon, tablet itp., przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i właściwe wyświetlenie strony internetowej według preferencji użytkownika. Nie zawierają one wirusów ani złośliwego oprogramowania.

Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Użytkownika za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies Użytkownik może znaleźć zakładkach „pomoc” poszczególnych przeglądarek internetowych.

Przy pierwszej wizycie w Serwisie Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies.

Administrator stosuje pliki cookies:

sesyjne – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej (bądź innego oprogramowania),

stałe – pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas 7 dni lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:

identyfikacja Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie, 

zapamiętywania produktów dodanych do zamówienia / koszyka,

utrzymania sesji użytkownika, dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,

dostosowywania zawartości i funkcjonalności Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika,

prowadzenia przez Administratora statystyk oraz analizowania przez Administratora aktywności Klientów w Serwisie.

Administrator używa również tzw. local storage, czyli pamięci wewnętrznej przeglądarki internetowej. Dane w local storage są przechowywane także po jej zamknięciu.

Użytkownik korzystając z ustawień przeglądarki ma możliwość usunięcia danych przechowywanych w local storage. 

Dzięki local storage przeglądarki Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać się do danych tam przechowywanych.

§5 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 6.07.2021

www.niezleaparaty.pl